دریاچه تماشایی کاویکسوز در مجارستان1359208_517 دریاچه تماشایی کاویکسوز در مجارستان
این دریاچه در محل سابق یک معدن سنگریزه قرار دارد و از این رو بدان این نام را داده اند. حدود بیست سال پیش، معدن بسته شد و گودال‌های حفرشده با آب باران پر شده و دریاچه ایجاد شد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.